Diễn Đàn Đất Đai

Tóm tắt kết quả các kỳ Summit

Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) là diễn đàn chính sách, công nghệ và hợp tác doanh nghiệp qui mô quốc gia và quốc tế do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) khởi xướng và tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2011 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Diễn đàn được tổ chức với mục đích thảo luận và chia sẻ về tầm nhìn, cập nhật các xu thế phát triển của ngành CNTT, chiến lược và các chính sách, giải pháp lớn trong phát triển CNTT, đặc biệt là trong ứng dụng, phát huy CNTT đóng vai trò là công cụ tạo lập phương thức phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh và hiện đại hóa đất nước trên tất cả các ngành, các lĩnh vực.

Tóm tắt kết quả các kỳ Diễn đàn đã được tổ chức từ 2011 đến 2016 như sau:

NĂM 2011

Hội nghị Lãnh đạo CNTT-TT Việt Nam 2011:

Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/9/2010 về việc Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” đã mang đến cho VINASA sáng kiến tổ chức Hội nghị Lãnh đạo CNTT-TT 2011 (tiền thân của Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam). Chủ đề của Hội nghị là “CNTT và tương lai phát triển đất nước”, coi CNTT-TT là yếu tố then chốt góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước, đã thảo luận ba yếu tố vĩ mô mang tính quyết định đến việc thực hiện thành công mục tiêu, đó là “CNTT-TT trở thành hạ tầng mềm để phát triển kinh tế xã hội”, “Chính sách cho sự phát triển ngành CNTT-TT” và “Phát triển nhân lực cho ngành CNTT-TT”. Hội nghị đã phân tích và đánh giá những cơ hội, thách thức và tác động đến vận hội phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, trong điều kiện dân số trẻ và tỷ lệ người sử dụng Internet trên toàn quốc lên đến 50% và ngành CNTT-TT đang là mũi nhọn phát triển đất nước. Trên 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị.

NĂM 2012

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2012:

Nhằm góp phần triển khai Nghị quyết số 13/NQ-TƯ của Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, VINASA cùng nhóm chuyên gia đã xây dựng chương trình Vietnam ICT Summit 2012 với chủ đề “CNTT- Hạ tầng của hạ tầng quốc gia”. Theo đó, nội dung trong diễn đàn đã tập trung vào việc thảo luận các vấn đề bức xúc hiện nay trong hệ thống hạ tầng mà CNTT có thể giúp giải quyết như: xây dựng hạ tầng thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT và viễn thông. Diễn đàn có 4 cuộc tọa đàm chuyên đề: Giảm tắc nghẽn, tai nạn giao thông bằng CNTT; CNTT với đổi mới giáo dục – đào tạo; Phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam; Thẻ công dân điện tử. Diễn đàn thu hút sự tham dự của gần 500 đại biểu trong và ngoài nước. Bắt đầu từ năm 2012, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, tên tiếng Việt của Vietnam ICT Summit chính thức được đổi thành Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam; đồng thời các kỳ Diễn đàn hàng năm đều đưa ra Thông điệp khuyến nghị về chính sách, công nghệ gửi tới Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

Nội dung Thông điệp của Diễn đàn năm 2012:

Khuyến nghị với Đảng, Chính phủ

 1. Tạo nhận thức sâu sắc ở các cấp, các ngành và trong toàn xã hội về quan điểm mới của Đảng, xác định công nghệ thông tin giữ vai trò là hạ tầng của hạ tầng quốc gia, và việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình hiện đại hóa đất nước và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.
 2. Sớm có nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về CNTT và hiện đại hóa đất nước phù hợp với quan điểm mới của Đảng về vai trò của CNTT để thay thế cho Chỉ thị 58/CT-TW.
 3. Sớm thành lập Ủy ban quốc gia về công nghệ thông tin – hiện đại hóa đất nước do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch.
 4. Người đứng đầu tất cả các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ ứng dụng hiệu quả CNTT vì mục tiêu phát triển.
 5. Ứng dụng CNTT phải là yêu cầu bắt buộc trong mọi công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và được thể chế hóa bằng văn bản pháp luật.
 6. Xây dựng Quy hoạch tổng thể hạ tầng CNTT-TT quốc gia, cơ chế hợp tác công – tư (PPP) để huy động các nguồn lực đầu tư và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho phát triển, ứng dụng CNTT.
 7. Hình thành và ban hành chuẩn CNTT quốc gia cho tất cả các cấp, các ngành để đảm bảo khả năng kết nối liên thông và đồng bộ hóa.
 8. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT quốc gia; đưa nội dung quy hoạch nguồn nhân lực CNTT vào quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia.
 9. Trong giai đoạn đến 2015, Nhà nước cần ưu tiên tập trung ứng dụng CNTT để hiện đại hóa một số ngành, lĩnh vực gồm: Giao thông, y tế, giáo dục, cải cách hành chính, đô thị nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội hiện nay, đặc biệt là:
 • Về giao thông: Ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống thông tin giao thông theo thời gian thực; phát triển hệ thống giao thông thông minh; kết nối thông tin liên ngành cho các giải pháp giao thông; nâng cao ý thức giao thông;
 • Về giáo dục đào tạo: Ứng dụng CNTT để đổi mới phương thức giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực cá nhân; Nâng cao sự bình đẳng về cơ hội trong giáo dục đào tạo (giàu-nghèo, vùng-miền, dân tộc, giới tính, khuyết tật); hỗ trợ giải quyết các bức xúc của hạ tầng giáo dục (giáo viên, trường lớp, học liệu, khảo thí,..);
 • Về đô thị thông minh: Ứng dụng CNTT để phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội thông minh có thể kết nối liên thông, đồng bộ hóa; nâng cao sức cạnh tranh của các thành phố – trung tâm kinh tế vùng;
 • Về Thẻ công dân điện tử: Ứng dụng CNTT Nhanh chóng triển khai xây dựng và cấp phát mã số gốc duy nhất, không thay đổi cho mỗi người dân (mã số công dân) cùng với thẻ công dân điện tử (hoặc CMND điện tử).

Các Bộ, ngành nghiên cứu ngay việc sử dụng mã số này cho công việc của mình. Đồng thời xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm kết nối các hệ thống thông tin toàn diện về công dân trên cơ sở mã số công dân.

Khuyến nghị với cộng đồng doanh nghiệp CNTT

 1. Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cạnh tranh cùng đẩy mạnh liên kết, hợp tác, tham gia có chất lượng vào công cuộc phát triền và ứng dụng CNTT, hiện đại hóa đất nước.
 2. Đi đầu trong ứng dụng quản trị doanh nghiệp thông minh.
 3. Gắn kết việc nâng cao chất lượng quản trị và kỹ năng lao động với đầu tư phát triển năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) và trình độ công nghệ.
 4. Tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng thiết lập chuỗi giá trị: Nghiên cứu – đào tạo – thiết kế – phát triển – triển khai – cung ứng sản phẩm/dịch vụ

NĂM 2013:

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2013:

Nhằm mục tiêu góp phần đổi mới tư duy, tăng cường nhận thức sâu sắc hơn ở các cấp, các ngành và toàn xã hội về quan điểm xác định CNTT là nền tảng cho phương thức phát triển mới, có tính tất yếu, hướng đến một xã hội tri thức, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần tạo sự tăng trưởng nhanh và bền vững, Diễn đàn năm 2013 đã được tổ chức vào ngày 20/6/2013 tại Hà Nội với chủ đề “Công nghệ thông tin – nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia”. Diễn đàn có 4 tọa đàm chuyên đề đi sâu theo 4 trụ cột cơ bản của năng lực cạnh tranh quốc gia theo hệ thống tiêu chí của Diễn đàn Kinh tế thế giới, cụ thể là: “Hạ tầng thông tin quốc gia – Vấn đề và giải pháp”; “CNTT – Cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh vĩ mô”; “CNTT – Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp” và “CNTT – Cải cách đào tạo đại học”. Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, cùng gần 500 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, doanh nghiệp và báo chí trong nước và quốc tế. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama là khách mời quốc tế danh dự của Diễn đàn.

Nội dung Thông điệp Diễn đàn năm 2013:

 1. Nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức phát triển mới trong các cấp quản lý, các ngành kinh tế xã hội, trong mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quản lý hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, coi đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển – tiến cùng thời đại.
 2. Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, ban hành chuẩn thông tin quốc gia bảo đảm khả năng kết nối liên thông, đồng bộ, chú trọng công tác an ninh, an toàn và bảo mật thông tin quốc gia.
 3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, làm chủ các bí quyết, giải pháp công nghệ mới. Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, doanh nghiệp và của cả quốc gia.
 4. Xây dựng cơ chế chính sách tạo thuận lợi và hiệu quả cao nhất nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một yêu cầu tiên quyết trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi công trình, dự án đầu tư,… trong tiến trình phát triển.
 5. Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thị trường công nghệ thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và xây dựng năng lực canh tranh vươn ra thị trường nước ngoài.
 6. Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguôn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển công nghệ thông tin.
 7. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin được coi là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Người đứng đầu tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

NĂM 2014:

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam – ASOCIO 2014:

Năm 2014, VINASA đã lần thứ hai, sau lần đầu vào năm 2003, giành được quyền đăng cai tổ chức Diễn đàn Cấp cao CNTT Châu Á – Châu Đại Dương, sự kiện quốc tế thường niên lớn nhất, quan trọng nhất về CNTT – Viễn thông khu vực châu Á, châu Đại Dương, do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO) luân phiên tổ chức tại các quốc gia và nền kinh tế trong khối. VINASA đã kết hợp sự kiện tầm khu vực với Diễn đàn trong nước thành sự kiện: Vietnam-ASOCIO ICT Summit 2014. Với chủ đề “CNTT – Phương thức phát triển mới kinh tế, xã hội và tái cấu trúc nông nghiệp“, Diễn đàn đã thảo luận về những nội dung nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT tạo phương thức phát triển mới trong nông nghiệp, đặc biệt là góp phần quan trọng tái cấu trúc nông nghiệp Việt Nam. Diễn đàn có 8 phiên tọa đàm quốc tế theo 3 tuyến chuyên đề chính gồm: CNTT với tái cấu trúc nông nghiệp, với nội dung hướng vào việc xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới và hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp; CNTT thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả dịch vụ công, tập trung vào ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, xây dựng y tế, bảo hiểm thông minh và xây dựng giao thông thông minh; S-M-A-C, nền tảng công nghệ cho phát triển thông minh, đi sâu vào xu thế công nghệ hình thành các mô thức phát triển thông minh và nguồn nhân lực đáp ứng cho xu thế phát triển. Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp CNTT trong nước và quốc tế với gần 800 đại biểu. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama tiếp tục nhận lời là khách mời danh dự của Diễn đàn.

Tuyên bố chung Hà Nội 2014:

 1. CNTT là phương thức phát triển mới, là động lực mạnh mẽ nhất và phổ biến nhất đối với tổng thể sự phát triển kinh tế, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, và phúc lợi cho loài người. Chúng tôi khuyến nghị tất cả các nền kinh tế ở khu vực Châu Á và Châu Đại Dương hợp tác theo cách hỗ trợ, bổ sung cho nhau để thực hiện thành công sự chuyển đổi phương thức phát triển thông qua việc áp dụng CNTT ở mỗi nền kinh tế cũng như theo cách tập thể ở tất cả các nền kinh tế.
 2. CNTT đã phát triển đến mức tạo khả năng thực tế để cách mạng hóa sản xuất nông nghiệp và nâng cao sinh kế của nông dân nông thôn. Hơn một tỷ người ở khu vực Châu Á và Châu Đại dương là nông dân đang sống trong điều kiện rất khó khăn. Nền nông nghiệp cần được tái cơ cấu. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chính phủ xây dựng các chính sách phù hợp và ngân sách đầy đủ để đưa CNTT vào nông nghiệp nhằm cải thiện nền sản xuất và sinh kế của nông dân.
 3. Đô thị hóa là xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực Châu Á – Châu Đại dương. Sự tập trung dân cư tạo ra sức ép rất lớn đối với tính hiệu quả của các dịch vụ công truyền thống. “Đô thị thông minh” được coi như giải pháp hiệu quả cho các thách thức của đô thị hiện đại và quá trình đô thị hóa. Chúng tôi khuyến nghị chính phủ và các ngành công nghiệp CNTT trong khu vực cùng nhau nỗ lực để biến công nghệ “thông minh” thành yếu tố không thể thiếu đối với các dịch vụ công của mình như trong ngành giao thông, y tế, giáo dục – đào tạo, các giao dịch ảo, và thương mại điện tử.
 4. Giá trị thực của công nghệ có được nhờ tính tích hợp. Mạng Xã hội (S), Các ứng dụng Di động (M), Phân tích Dữ liệu lớn (A) và Hạ tầng Đám mây (C), viết tắt là SMAC, là 4 trụ cột của công nghệ cho hôm nay và tương lai. Ngành công nghiệp CNTT của chúng ta có thể hợp tác để tích hợp công nghệ SMAC trong các ứng dụng trực tiếp phục vụ cho sáng kiến về nông nghiệp thông minh và đô thị thông minh của chúng ta.
 5. Châu Á và Châu Đại dương kết hợp tạo ra thị trường lớn nhất thế giới về dân số và sức tiêu dùng. Ngành công nghiệp CNTT của chúng ta đứng đầu thế giới về cung cấp các dịch vụ CNTT sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài (outsourcing) và các sản phẩm phần cứng. Cộng đồng kinh tế ASEAN đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra các cơ hội kinh doanh to lớn cho tất cả các nền kinh tế thuộc ASOCIO. Chúng tôi kêu gọi sự nỗ lực riêng và chung nhằm xây dựng năng lực và sức mạnh của ngành công nghiệp của chúng ta để có thể thực hiện hiệu quả các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới trong khu vực, đóng góp vào việc giảm thiểu nguy cơ hủy hoại môi trường sống, chống tội phạm trong không gian mạng và giải quyết các xung đột lợi ích trên cơ sở tôn trọng luật pháp và các cam kết quốc tế.

NĂM 2015

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2015:

Diễn đàn năm 2015 được VINASA tổ chức với chủ đề CNTT và quản trị thông minh” đã tập trung trao đổi, thảo luận về xu thế, chiến lược và các giải pháp để ứng dụng hiệu quả CNTT trong việc quản trị các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực đang “nóng” như: dịch vụ công; y tế, bảo hiểm, giao thông, đô thị và nguồn nhân lực CNTT. Diễn đàn có 4 tọa đàm chuyên đề là: CNTT nâng cao năng lực ngành y tế; Phát triển nguồn nhân lực CNTT; CNTT nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công và CNTT- phát triển giao thông thông minh, xây dựng đô thị đáng sống. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn cùng 538 đại biểu trong và ngoài nước cùng tham dự. Năm 2015 là năm thứ 3 Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama nhận lời tham dự Diễn đàn.

Thông điệp Diễn đàn năm 2015:

 1. CNTT là một thành tựu KHCN kỳ diệu của nhân loại, đem lại cơ hội tuyệt vời cho tất cả mọi quốc gia, mọi người dân, kể cả những người không may mắn, yếu thế như người khuyết tật, nông dân, người dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Để thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và bằng công nghệ thông tin; tất cả phải cùng hành động và phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đột phá hơn và sâu rộng hơn trong phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin tạo phương thức phát triển mới.
 2. Nhanh chóng nâng cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia; tạo tiện lợi, văn minh cho người dân trong giao dịch với cơ quan Nhà nước và tiếp cận dịch vụ công.
 3. Đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin phát triển giao thông thông minh, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn và xây dựng đô thị xanh, tiện ích, an toàn, tiết kiệm các nguồn lực, đem lại môi trường sống văn minh, hiện đại cho người dân.
 4. Nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông ngành y tế, bảo hiểm, bệnh viện, bác sĩ với người dân mọi vùng miền, trên cơ sở chuẩn hóa qui trình quản lý y tế, hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, quản lý thuốc, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời đưa y tế trở thành ngành kinh tế dịch vụ giá trị cao gắn với du lịch.
 5. Cần có ngay giải pháp đột phá để tăng nhanh nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ thông tin mới là SMAC và IoT. Phấn đấu mức tăng trưởng về số lượng mỗi năm đạt 30%.
 6. Quyết liệt triển khai chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và cung cấp dịch vụ công; đồng thời tạo thị trường cho ngành CNTT. Nhanh chóng có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế đối với lĩnh vực CNTT để khuyến khích, thu hút đầu tư và nhân tài phát triển CNTT.
 7. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là trong tái cấu trúc và phát triển nông nghiệp và du lịch.
 8. Việc đẩy nhanh tốc độ phát triển và ứng dụng CNTT là trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tất cả các bộ ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.

NĂM 2016

Diễn đàn cấp cao CNTT năm 2016 được tổ chức với chủ đề “Cách mạng số – Cơ hội và thách thức” nhằm mục đích chia sẻ thông tin, xây dựng nhận thức chung về những cơ hội, thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xác định xu thế, tìm kiếm giải pháp phát triển đột phá trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào cộng đồng kinh tế ASEAN và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Diễn đàn tập trung thảo luận về 04 chuyên đề: xây dựng quốc gia khởi nghiệp; xu hướng IoT, Smart City; phát triển hạ tầng CNTT, đảm bảo an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực CNTT. Diễn đàn lần thứ 6 đã thành công và được đánh giá là một diễn đàn phát triển kinh tế – xã hội quốc gia có tầm chiến lược và ý nghĩa đặc biệt, khi lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ phát biểu chính thức chỉ đạo về định hướng phát triển và quyết tâm của Chính phủ nắm bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đưa Việt Nam tiến cùng thời đại.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo đặc biệt quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, cùng các ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như rất nhiều ý kiến đóng góp của các diễn giả, các chuyên gia và đại biểu tham dự, Diễn đàn lần thứ 6 đã tổng kết đưa ra nhận thức chung cùng những nội dung khuyến nghị quan trọng để Việt Nam vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như sau:

Thứ nhất: Nhận thức chung

Cuộc cách mạng số hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được hình thành và dẫn dắt bởi sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và Internet với các nền tảng công nghệ SMAC, IoT, đang tạo ra một thế giới kết nối không giới hạn về không gian, thời gian và đối tượng; một thế giới là sự kết hợp của các hệ thống thực (vật lý) với hệ thống ảo (số hóa) cùng những công nghệ đột phá như: trí tuệ nhân tạo, Robot, Internet kết nối vạn vật (IoT), in 3D, nano, sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo… Sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số và xã hội thông tin sẽ làm biến đổi sâu sắc và nhanh chóng các hệ thống kết cấu xã hội và nền kinh tế toàn cầu; tác động mạnh mẽ, toàn diện lên mọi mặt đời sống con người, từ hoạt động sản xuất đến lối sống, sinh hoạt văn hóa ở tất cả các cấp độ, từ phạm vi toàn cầu đến khu vực, quốc gia, và từng tổ chức, cá nhân.

Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động (như dệt may, da giày,…) sẽ mất lợi thế cạnh tranh, phải thu hẹp sản xuất. Cùng với đó là tình trạng thất nghiệp, nhất là lao động phổ thông. Nguy cơ bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo và cả cơ hội tiếp cận, khai thác các nguồn lực, tiện ích xã hội gia tăng. Muốn thành công, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta cần phải vượt qua được những thách thức kinh tế xã hội cơ bản này.

Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, cơ hội cho chúng ta trong cuộc cách mạng lần này đến từ chính nỗ lực giải quyết những thách thức đó, kết hợp với phát huy tối đa lợi thế của Việt Nam trong thời đại số, trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng. Với không ít lợi thế cạnh tranh về phát triển công nghệ thông tin và lợi thế nguồn lực “dân số vàng”, Việt Nam dù đi sau vẫn có thể thành công nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội, có chiến lược đúng đắn, có chương trình hành động cụ thể, kịp thời và triển khai thực thi quyết liệt, hiệu quả.

Thứ hai: Quyết tâm hành động

Nắm chắc thời cơ của cách mạng số, Việt Nam phát triển cùng thời đại!

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết tâm hành động nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, tạo phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, nắm bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, nhất là về công nghệ thông tin, đưa Việt Nam tiến cùng thời đại.

Việt Nam đã bị lỡ cơ hội phát triển trong cả ba cuộc cách mạng công nghiệp lần trước. Giờ đây, dù phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, chúng ta quyết không bỏ lỡ cơ hội phát triển đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Toàn thể nhân dân và cộng động doanh nghiệp Việt Nam trên mọi vùng miền của tổ quốc và ở nước ngoài đoàn kết một lòng, vững tin chung tay góp sức cùng thực hiện quyết tâm hành động của Chính phủ nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bè bạn quốc tế để thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba: các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng

 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao và các công nghệ số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trước hết là khu vực nhà nước, mọi công trình, dự án đầu tư công và phải được thể chế hóa bằng pháp luật.
 2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới thể chế pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng nhanh cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tạo tiện lợi, văn minh cho người dân trong giao dịch với cơ quan Nhà nước và tiếp cận dịch vụ công; xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 3. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp phần mềm, ứng dụng di động và Trung tâm dịch vụ an toàn bảo mật thông tin của thế giới.
 4. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong mọi ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội; đầu tư nâng cao năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ, nhất là các công nghệ mới theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển; gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và trên đại học; tạo lập các cơ sở nghiên cứu ứng dụng, vườm ươm doanh nghiệp trong các trường đại học, viện nghiên cứu.
 5. Phát triển nguồn nhân lực số, biến lợi thế “dân số vàng” thành lợi thế về năng lực số trong hội nhập và phân công lao động quốc tế. Việt Nam phải trở thành một trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số thế giới. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ, đặc biệt là nhân lực CNTT, tăng nhanh về số lượng và đạt chuẩn quốc tế, bắt kịp với các xu hướng công nghệ SMAC và IoT; ưu tiên đào tạo các ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật; tăng cường đạo tạo về CNTT trong các ngành, các lĩnh vực và các cấp học; đưa lập trình vào giảng dạy từ bậc học phổ thông. Tiếng Anh phải trở thành ngôn ngữ thứ 2, tiến tới phổ cập tiếng Anh. Phát triển mạnh các mô hình, phương thức đào tạo mới trên nền tảng ứng dụng Internet để tạo thêm cơ hội học tập mọi nơi, mọi lúc cho người dân.
 6. Thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp là con đường nhanh nhất để phát triển lực lượng doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao và tạo những nhân tố phát triển đột phá trong nền kinh tế số. Xóa bỏ mọi rào cản, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.
 7. Đầu tư hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông, tốc độ cao, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, mọi doanh nghiệp dễ dàng và bình đẳng trong việc tiếp cận với các cơ hội phát triển số; Đầu tư nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông đảm bảo an toàn, tự chủ.
 8. Công tác an ninh, an toàn thông tin cần phải: (1) Tạo nhận thức sâu sắc của tất cả các cấp và toàn xã hội về tính nghiêm trọng của nguy cơ mất an toàn thông tin; (2) Tổ chức quản lý đời sống trên không gian mạng như (song cùng với) không gian thực; (3) Xây dựng trung tâm an ninh mạng (SOC-Cyber Command) tại các cấp các ngành, các tổ chức đặt dưới sự điều phối thống nhất của Trung tâm chỉ huy an ninh mạng Quốc gia (NSOC-Nation Cyber Command); (4) Phát triển mạnh các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng như ngành công nghiệp mới, hướng tới xuất khẩu dịch vụ an ninh mạng; Nghiên cứu sửa đổi Luật an toàn thông tin mạng và các qui định pháp luật liên quan đến an toàn an ninh mạng trong tình hình mới theo hướng coi an ninh mạng như là một ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ cần khuyến khích phát triển để tham gia bảo đàm an toàn thông tin quốc gia.
 9. Từng bước xây dựng các thành phố thông minh trên nền tảng IoT để giải quyết những bức xúc xã hội về giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, môi trường,… đem lại môi trường sống văn minh, hiện đại, nâng cao chất cuộc sống cho người dân.
 10. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội cần nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng số, đồng thời quyết liệt đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản trị hoạt động của mình. Đây phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và là trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức của Nhà nước, từ Trung ương xuống địa phương.

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM