Diễn Đàn Đất Đai

Thành phần tham dự

  • Lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.
  • Lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương.
  • Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước, các ngân hàng, các doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu lớn về nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua ứng dụng CNTT.
  • Lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT hàng đầu trong nước và nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia,..).
  • Các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, các nhà nhà khoa học và chuyên gia.
  • Các cơ quan báo chí truyền thông.