Diễn Đàn Đất Đai

TS NGUYỄN VIỆT HẢI

Phó Viện trưởng Việt KHCN VINASA, Tổng Giám đốc Công ty eDT

TS NGUYỄN VIỆT HẢI

Phó Viện trưởng Việt KHCN VINASA, Tổng Giám đốc Công ty eDT

Biography