TS NGUYỄN NHẬT QUANG

Phó Chủ tịch Vinasa, chủ tịch công ty CP Công nghệ phần mềm hài hòa

TS NGUYỄN NHẬT QUANG

Phó Chủ tịch Vinasa, chủ tịch công ty CP Công nghệ phần mềm hài hòa

Biography

All session by TS NGUYỄN NHẬT QUANG