Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

All session by Ông Nguyễn Mạnh Hùng