Diễn Đàn Đất Đai

Ông Trần Quý Tường

Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế

Ông Trần Quý Tường

Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế

Biography

PGS.TS. TRẦN QUÝ TƯỜNG

Cục trưởng Cục CNTT

Bộ Y tế

 

Chủ đề phát biểu:

TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN BỆNH VIỆN KHÔNG SỬ DỤNG BỆNH ÁN GIẤY VÀ KHÔNG SỬ DỤNG TIỀN MẶT TRONG THANH TOÁN VIỆN PHÍ

Tóm tắt quá trình công tác

Trên cương vị Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong 11 năm, TS. Trần Quý Tường được phân công phụ trách công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, đã tham mưu đề xuất với Bộ trưởng ban hành Quyết định số 5573/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chí phần mềm và nội dung một số phân hệ phần mềm tin học quản lý bệnh viện” và Quyết định số 5574/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện”. Đồng thời, đã cố gắng chỉ đạo các bệnh viện sử dụng phần mềm Medisoft 2003 về thống kê, báo cáo và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện.

All session by Ông Trần Quý Tường