Diễn Đàn Đất Đai

Ông Tindaro Danze

Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Nhà Máy Số Siemens Việt Nam

Ông Tindaro Danze

Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Nhà Máy Số Siemens Việt Nam

Biography

Ông Tindaro Danze,

Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Nhà Máy Số Siemens Việt Nam

All session by Ông Tindaro Danze