Diễn Đàn Đất Đai

TS. Phan Xuân Dũng

Chủ tịch UB KHCN và môi trường của Quốc hội

TS. Phan Xuân Dũng

Chủ tịch UB KHCN và môi trường của Quốc hội

Biography

TS. PHAN XUÂN DŨNG

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC HỘI

Tiểu sử

Trình độ học vấn: Tiến sỹ khoa học

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học cơ khí chế tạo máy

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội

Là đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII