Diễn Đàn Đất Đai

Ông Phạm Xuân Hòe

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước

Ông Phạm Xuân Hòe

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước

Biography

Ông Phạm Xuân Hòe

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước

All session by Ông Phạm Xuân Hòe