Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Trung Tiến

Phó Giám đốc Sở TT & TT tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Trung Tiến

Phó Giám đốc Sở TT & TT tỉnh Quảng Ninh

Biography

Ông Nguyễn Trung Tiến

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh

Tiểu sử

2001 – 2005: Kỹ sư Tin học – Bưu điện tỉnh Quảng Ninh (Nay là Viễn thông Quảng Ninh).

2006 – 10/2008: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, kỹ sư Tin học Trung tâm Dịch vụ khách hàng thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh (Nay là Viễn thông Quảng Ninh)

10/2008 – 1/2009: Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh

2/2009 – 8/2009: Quyền Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.

9/2009 – 9/2013: Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.

10/2013 – 1/2018: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.

All session by Ông Nguyễn Trung Tiến