Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC

Ông Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC