Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Biography

– Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
– Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
– Dân tộc: Kinh
– Tôn giáo: Không
– Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
– Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
– Ngày vào Đảng: 31/01/1992
– Ngày chính thức: 31/01/1993
– Trình độ văn hóa: 10/10
– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
– Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
– Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
– Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Quyết định số 3036/QĐ-BNV ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác đối với ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Phụ trách các lĩnh vực:
– Công tác tôn giáo;
– Công tác cải cách hành chính;
– Công tác thanh niên;
– Công tác tổng hợp.

Phụ trách các đơn vị:
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Vụ Cải cách hành chính;
– Vụ Công tác thanh niên;
– Vụ Tổng hợp.

– Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
– Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
– Dân tộc: Kinh
– Tôn giáo: Không
– Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
– Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
– Ngày vào Đảng: 31/01/1992
– Ngày chính thức: 31/01/1993
– Trình độ văn hóa: 10/10
– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
– Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
– Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
– Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Quyết định số 3036/QĐ-BNV ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác đối với ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Phụ trách các lĩnh vực:
– Công tác tôn giáo;
– Công tác cải cách hành chính;
– Công tác thanh niên;
– Công tác tổng hợp.

Phụ trách các đơn vị:
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Vụ Cải cách hành chính;
– Vụ Công tác thanh niên;
– Vụ Tổng hợp.