Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc

Biography

ÔNG NGUYỂN THÀNH PHÚC

Cục trưởng Cục Tin học hoá

Bộ Thông tin và Truyền thông