Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc

Biography

ÔNG NGUYỂN THÀNH PHÚC

Cục trưởng Cục Tin học hoá

Bộ Thông tin và Truyền thông

All session by Ông Nguyễn Thành Phúc