Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

Ông Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiểu sử

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

  • Công nghiệp Công nghệ thông tin;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin;
  • Điện tử;
  • Các Đề án về công nghệ thông tin;
  • Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông được giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ TTTT, gồm:

  • Vụ Công nghệ thông tin; Cục Tin học hóa;
  • Trung tâm Thông tin;
  • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;
  • Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam;
  • Ban Quản lý Dự án “Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam”, tổng Công ty VTC.

All session by Ông Nguyễn Thành Hưng