Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech)

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech)

Biography

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech)

All session by Ông Nguyễn Hòa Bình