Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên HĐTV Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Ông Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên HĐTV Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Biography

Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Thành viên Hội đồng Thành viên

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

All session by Ông Nguyễn Đình Tuấn