Diễn Đàn Đất Đai

TS. Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TS. Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Biography

Tiến sĩ NGUYỄN CHÍ DŨNG

Chức danh: Bộ trưởng

Cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiểu sử

Ngày sinh: 05/8/1960

Học vị: Tiến sĩ kinh tế

 

Quá trình công tác:

1995 – 2000: Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2000 – 2003:  Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2003 – 2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2005 – 2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2008- 2009:  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2009 – 2010: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

2010  – 2014: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận

2014 – 4/2016: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4/2016 đến nay: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

All session by TS. Nguyễn Chí Dũng