Diễn Đàn Đất Đai

Ông Ngô Diên Hy

Tổng Giám đốc Công ty VNPT-IT

Ông Ngô Diên Hy

Tổng Giám đốc Công ty VNPT-IT

Biography

ÔNG NGÔ DIÊN HY

Chức danh: Tổng Giám đốc

Tổ chức: Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)

 

Học vị

MBA, Shidler College of Business, The University of Hawaii

Kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tiểu sử

05/2009 – 05/2015: Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ thuộc VNPT VinaPhone.

05/2015 – 03/2018: Tổng Giám đốc, Tổng công ty Truyền thông (VNPT Media)

4/2018 – nay: Tổng Giám đốc công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT).

All session by Ông Ngô Diên Hy