Diễn Đàn Đất Đai

Ông Đinh Sỹ Nguyên

Phó Giám đốc, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh

Ông Đinh Sỹ Nguyên

Phó Giám đốc, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh

Biography

Ông Đinh Sỹ Nguyên

Phó Giám đốc, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh