ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Biography