Diễn Đàn Đất Đai

Bà Vũ Thị Mai

Thứ trưởng, Bộ Tài chính

Bà Vũ Thị Mai

Thứ trưởng, Bộ Tài chính

Biography

Bà Vũ Thị Mai

Thứ trưởng Bộ Tài chính

All session by Bà Vũ Thị Mai