Diễn Đàn Đất Đai

Bà Quách Hồng Trang

Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông

Bà Quách Hồng Trang

Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

Tên: ThS. QUÁCH HỒNG TRANG

Chuyên viên

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiểu sử

Sinh tại Hà Nội. Đã tham gia xây dựng chính sách về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách từ năm 2010.

Tốt nghiệp MBA tại Vương quốc Anh.

Chủ đề phát biểu:

Thị trường khối chính phủ và những điểm mới trong chính sách quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 2010 đến nay là chuyên viên chuyên quản mảng tài chính, ngân sách tại phòng Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

All session by Bà Quách Hồng Trang