Diễn Đàn Đất Đai

Báo cáo về Đề án Chuyển đổi số Quốc gia

08 Th8 2019
09:25 – 09:45

Báo cáo về Đề án Chuyển đổi số Quốc gia

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông