Diễn Đàn Đất Đai

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08 Th8 2019
09:10 – 09:15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu