Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

06 Th9 2017
08:00 - 08:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu