Trao biểu trưng cảm ơn các Nhà tài trợ

06 Th9 2017
09:40 - 09:45

Trao biểu trưng cảm ơn các Nhà tài trợ