Trao biểu trưng cảm ơn các Nhà tài trợ

06 Th9 2017
09:30 - 09:40

Trao biểu trưng cảm ơn các Nhà tài trợ