Trao biểu trưng cảm ơn các Nhà tài trợ

06 Th9 2017
09:15 - 09:20

Trao biểu trưng cảm ơn các Nhà tài trợ