Diễn Đàn Đất Đai

Chuyên đề 3: “Hạ tầng số”

Chuyên đề 3: “Hạ tầng số”

Mục tiêu: Xây dựng hạ tầng số đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và phát triển kinh tế số Việt Nam.

Nội dung chính và các báo cáo: Các cấu phần quan trọng của Hạ tầng số: Hạ tầng thiết bị, Hạ tầng kết nối, Hạ tầng dữ liệu, Hạ tầng ứng dụng, Hạ tầng pháp lý và Hạ tầng nhân lực.

  1. “Các vấn đề trọng yếu trong xây dựng hạ tầng số của Việt Nam” – GS. TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST
  2. “Thực trạng hạ tầng số của Việt Nam và định hướng phát triển trong kỷ nguyên số” – Ông Phùng Văn Cường, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel
  3. “Ứng dụng hạ tầng số trong giao thông” – Ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng Giám đốc Công ty NashTech Việt Nam

Điều phối thảo luận:

  • TS. Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông

Diễn giả tham gia thảo luận:

  1. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
  2. Ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp
  3. Ông Tô Hồng Nam, Phó Cục Trưởng Cục Tin học, Bộ Giáo dục & Đào tạo
  4. GS. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM
  5. Ông Phùng Văn Cường,  Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel
  6. Ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng Giám đốc NashTech Việt Nam