Tọa đàm 4: “Nhân lực số, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

06 Th9 2017
15:40 – 16:50

Tọa đàm 4: “Nhân lực số, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Người dẫn: TS. Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông.

Nội dung:

  • Công việc tương lai và những kỹ năng mới
  • Xây dựng thể chế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp
  • Tiếng Anh – ngôn ngữ của thế giới 4.0