Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

06 Th9 2017
14:10 – 15:20

Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

Người dẫn: TS. Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện KHCN VINASA

Nội dung:

  • Bối cảnh quốc tế và Việt Nam
  • Chuẩn và tiêu chí đánh giá thành phố thông minh
  • An toàn thông tin (Cyber security)
  • Cách tiếp cận của Việt nam – Khó khăn và giải pháp