Tọa đàm 2: “Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh”

06 Th9 2017
11:05 - 12:10

Tọa đàm 2: “Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh”

Người dẫn: PGS. TS. Trần Đình Thiên

Nội dung chính:

  • Mô hình kim cương
  • Chiến lược Doanh nghiệp số
  • Thế chế số và hạ tầng số