Diễn Đàn Đất Đai

Phát biểu khai mạc

18 Th7 2018
08:35 - 08:50

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn