Phát biểu khai mạc

18 Th7 2018
08:40 - 08:55

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn