Phát biểu khai mạc

06 Th9 2017
08:05 - 08:15

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn