Diễn Đàn Đất Đai

Phát biểu khai mạc của Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA

08 Th8 2019
09:15 – 09:20

Phát biểu khai mạc của Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA