Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

06 Th9 2017
08:25 - 08:40

Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam