Phát biểu của Cựu Thủ tướng Israel/Nhật Bản *

26 Th9 2017
9:05-9:15

Phát biểu của Cựu Thủ tướng Israel/Nhật Bản *