Phát biểu của Cựu Thủ tướng Nhật Bản *

06 Th9 2017
9:05-9:15

Phát biểu của Cựu Thủ tướng Nhật Bản *