Diễn Đàn Đất Đai

Phát biểu chính của Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

08 Th8 2019
09:20 – 09:25

Phát biểu chính của Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông