Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn

06 Th9 2017
08:25 - 08:40

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn