Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn *

06 Th9 2017
08:35 - 08:50

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn *