“e-Estonia – Quốc gia số EsTonia”

18 Th7 2018
09:10 - 09:25

“e-Estonia – Quốc gia số EsTonia”

Ông Siim Sikkut, Giám đốc CNTT Chính phủ, Bộ Kinh tế và Truyền thông Estonia*