Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn

06 Th9 2017
08:40 - 08:55

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn