Diễn Đàn Đất Đai

“Mật mã BFR và Câu chuyện chuyển đổi số của Malaysia”

“Mật mã BFR và Câu chuyện chuyển đổi số của Malaysia”

Ông Idris Jala, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty tư vấn toàn cầu PEMANDU