Diễn Đàn Đất Đai

Báo cáo tổng kết các chuyên đề

18 Th7 2018
17:05 – 17:30

Báo cáo tổng kết các chuyên đề

  • Báo cáo tổng kết các chuyên đề
  • Thủ tướng phát biểu / Công bố Thông điệp của Diễn đàn
  • Kết thúc