Diễn Đàn Đất Đai

Chuyên đề 2 (tiếp)

Chuyên đề 2 (tiếp)

Hội thảo 2: Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp

Các báo cáo:

  • “Phương pháp luận CĐS trong doanh nghiệp”Ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT
  • “AMIS – Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất giúp các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số thành công”Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Công ty CP MISA
  • “Cách mạng hoá dịch vụ số”Ông Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc điều hành NashTech Việt Nam
  • Góc tiếp cận chuyển đổi số của Amazon (Head Asia Pacific Digital Transformation)
  • “Trải nghiệm chuyển đổi số”Ông Albert Antoine, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Dataiky, Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số của Chính phủ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc
  • Chia sẻ kinh nghiệm của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Ông Dương Trọng Chữ, Giám đốc Khối ngân hang số, Ngân hang Bưu điện Liên Việt