Diễn Đàn Đất Đai

“Đảm bảo cung cấp các lợi ích của chính phủ điện tử”

“Đảm bảo cung cấp các lợi ích của chính phủ điện tử”

Ông Steven Furst, Giám đốc chiến lược và kiến trúc, Công ty Hệ thống thông tin FPT