Báo cáo chính: “Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”

Báo cáo chính: “Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”

Ông Phạm Trần Anh,

Phó Tổng Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lược, Microsoft Việt Nam