Diễn Đàn Đất Đai

“Đảm bảo cung cấp các lợi ích của chính phủ điện tử”

18 Th7 2018
13:30 – 13:45

“Đảm bảo cung cấp các lợi ích của chính phủ điện tử”

Ông Steven Furst, Giám đốc chiến lược và kiến trúc, Công ty Hệ thống thông tin FPT