Báo cáo chính: “Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”

06 Th9 2017
13:30 – 13:50

Báo cáo chính: “Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”

Ông Phạm Trần Anh,

Phó Tổng Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lược, Microsoft Việt Nam