Diễn Đàn Đất Đai

“Quốc gia số Estonia và nội các không giấy tờ”

18 Th7 2018
09:25 - 09:40

“Quốc gia số Estonia và nội các không giấy tờ”

Ông Hannes Astok, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính phủ số Estonia