Diễn Đàn Đất Đai

Lý do tài trợ

CƠ HỘI GIAO LƯU

Với trên 200 lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước và trên 500 lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT và ứng dụng CNTT

CƠ HỘI TIẾP XÚC

Với các khách hàng/đối tác tiềm năng và tìm kiếm những mối quan hệ kinh doanh mới

CƠ HỘI XUẤT HIỆN
  • Tại các tọa đàm chuyên đề của hội nghị
  • Hình ảnh thương hiệu trên tất cả các ấn phẩm của hội nghị
CƠ HỘI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

Tìm hiểu và thâm nhập thị trường hiệu quả thông qua việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm tới các đối tác và khách hàng mục tiêu

CƠ HỘI XÂY DỰNG
  • Hình ảnh tốt đẹp trước lãnh đạo Đảng, Chính phủ và trong toàn ngành CNTT – TT Việt Nam
  • Khẳng định uy tín, thương hiệu, củng cố niềm tin, sự trung thành của khách hàng