Diễn Đàn Đất Đai

Khách mời & Diễn giả

Khách mời đặc biệt

Diễn giả

PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Chủ tịch VINASA - Chủ tịch Tập đoàn FPT