Ông Trần Quý Tường

Cục Trưởng, Cục CNTT - Bộ Y tếShare

Ông Trần Quý Tường