Diễn Đàn Đất Đai

Honor guest & Speakers

Honor Guests

Speakers

Mr. Nguyen Manh Hung

Minister Information and Communications

Assoc. Prof. Dr. Truong Gia Binh

Chủ tịch VINASA - Chủ tịch Tập đoàn FPT

Mr. Nguyen Quan*

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Mr. Ho Quoc Dung*

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Mr. Bui Hai Hung*

VinGroup AI Insitute

Mr. Nguyen Dinh Thang

Vice chairman of VINASA

Mr. Nguyen Hung Cuong

Managing Director, NashTech Vietnam

DR. NGUYEN NHAT QUANG

VINASA Vice President, Chairman of Harmony Software Technology Company

MR. LU THANH LONG

Chairman of MISA Corporation