Diễn Đàn Đất Đai

Mr. Nguyen Trung Chinh

Vice Chairman of VINASA, Chairman of CMC Corporation

Mr. Nguyen Trung Chinh

Vice Chairman of VINASA, Chairman of CMC Corporation