Diễn Đàn Đất Đai

Mr. Nguyen Thanh Trung

CTO of TOPICA Edtech Group

Mr. Nguyen Thanh Trung

CTO of TOPICA Edtech Group

Biography

Mr. Nguyen Thanh Trung

CTO of TOPICA Edtech Group

All session by Mr. Nguyen Thanh Trung