Diễn Đàn Đất Đai

Mr. Nguyen Thanh Binh

Co-Founder Kolor-Life, Member company of YEAH1

Mr. Nguyen Thanh Binh

Co-Founder Kolor-Life, Member company of YEAH1