Diễn Đàn Đất Đai

Mr. Nguyen Dinh Tuan

Member of BOD, Mobifone Corporation

Mr. Nguyen Dinh Tuan

Member of BOD, Mobifone Corporation

Biography

Mr. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Member’s Council

MobiFone Telecommunication Corporation

All session by Mr. Nguyen Dinh Tuan