Diễn Đàn Đất Đai

Mr. Duong Tri Thanh

General Director, Vietnam Airlines

Mr. Duong Tri Thanh

General Director, Vietnam Airlines