Diễn Đàn Đất Đai

Mr. Cao Hoang Anh

Deputy General Director, FSI

Mr. Cao Hoang Anh

Deputy General Director, FSI

Biography

All session by Mr. Cao Hoang Anh

Seminar 1 (continue)

15:20 – 16:45