Diễn Đàn Đất Đai

HE. Mr. Nguyen Xuan Phuc*

Prime Minister of Vietnam

HE. Mr. Nguyen Xuan Phuc*

Prime Minister of Vietnam

Biography

HE. Mr. Nguyen Xuan Phuc

Prime Minister of Vietnam

All session by HE. Mr. Nguyen Xuan Phuc*